A keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.

Niceai hitvallás

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt. 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, 
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Amen.

Az isteni erények felindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, -- és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, -- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, -- és miköztünk lakozzék.
Üdvözlégy...

Könyörögjünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. -- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Reggeli imádság

Szívem első gondoltatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.

Más reggeli imádság

Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,

Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon. Amen.

Esti imádság

Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen.

Más esti imádság

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Amen.

Szent Mihály arkangyal…

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben,
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Krisztus lelke szentelj meg engem...

Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, és engedj Hozzád jutnom, hogy szentjeiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké. Amen.

Szűz szülője Istennek...

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban,
tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám,
ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége!
Ki kérte még segítségedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben,
hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Fogadd el Uram, szabadságomat...

Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.

A szentolvasó (Rózsafüzér)

Az ima keresztvetéssel kezdődik.

1. A keresztre egy *Apostoli hitvallást mondunk. 
2. Az első nagy szemre egy Miatyánkot. 
3. Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, 

Jézus neve után a következő betoldásokkal:
          aki hitünket növelje.
          aki reményünket erősítse.
          aki szeretetünket tökéletesítse.
4. Ezután a **Dicsőség-et mondjuk, amit a ***Fatimai fohász-szal zárunk le.
5. A bevezető utolsó (nagy) szemére ismét egy Miatyánkot.
6. A körben a 10 egymást követő kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, mindegyikben a kiválasztott sorozat első titkával (Jézus neve után betoldva).
7. A tizedet egy Dicsőség majd a Fatimai fohász zárja (erre nincs külön szem). Folytatjuk a következő tizeddel:
8. a nagy szemre Miatyánk,
9. a 10 kis szemre Üdvözlégyek a második titokkal;
10. a tized zárásaként ismét egy Dicsőséget, majd a fatimai fohászt mondjuk.
11-19. A 3., 4. és 5. tizedet az előzőekhez hasonlóan imádkozzuk.
Az ötödik tizedet záró Dicsőség és a fatimai fohász után ismét keresztvetés következik.

* Apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

** Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

*** Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, 
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra

A bevezető első három üdvözlégy titkai:

1. Aki hitünket növelje.
2. Aki reményünket erősítse.
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes rózsafüzér titkai:

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság rózsafüzérének titkai:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. 

A fájdalmas rózsafüzér titkai:

1. Aki érettünk vérrel verítékezett.
2. Akit érettünk megostoroztak.
3. Akit érettünk tövissel koronáztak.
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges rózsafüzér titkai: 

1. Aki a halálból feltámadt.
2. Aki a mennybe fölment.
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.


A titkok napok szerinti sorrendje | a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján 


hétfő és szombat: örvendetes titkok
kedd és péntek: fájdalmas titkok
szerda és vasárnap: dicsőséges titkok
csütörtök: világosság titkai

Most segíts meg Mária...


Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet,
a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem,
Te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy.
Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Oltalmad alá futunk...

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk!
Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Ima Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Ima Szent Antalhoz 

Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek,
te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek.
Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen szerencsésen átvergődni alig remélhetek:
tehozzád fordulok, és kérem segítségedet. Hogy biztosan megnyerhessem Isten kegyelmét,
és védelmed alatt minden rossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek,
megújítom a szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten színe előtt,
szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak.

Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra,
és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és tiszteletedet
imámmal és a te szent példád követésével előmozdítani.
Fogadj, ó, kedves Szent, pártfogásodba, és vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkem üdvére!
Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget!
Fogadj, kérlek, engem ezentúl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy tegyen méltóvá szeretetedre!

Siess segítségemre főképp halálom óráján, és védelmezz meg a gonosz lélek támadásai ellen,
hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled és minden szenttel egyetemben Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.

   

 

Keress bennünket a Facebookon is!