Hitünk fő igazságai:

1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. -- Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus ,,új parancsa'' (Vö. Jn 13,35):

Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

A szentségek

1. a keresztség,
2. a bérmálás,
3. az Eukarisztia,
4. a bűnbocsánat szentsége,
5. a betegek kenete,
6. az egyházi rend,
7. a házasság.

Így készülünk a szentgyónásra

A Szentlélek segítségét kérjük:
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket: Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelki tükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent.
Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)

Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem.
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

A gyónás módja:

Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pap: Mindörökké! Ámen!

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!

Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelkiatyám hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el.
Utoljára gyóntam........és a következő bűneimre emlékszem.........

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet mert azokkal a Jó Istent megbántottam.
Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm és a jóra törekszem,
ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

Feloldozás után:

Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk.

Gyónó: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsájtotta bűneidet, menj és ne vétkezz.

Gyónó: Istennek legyen hála.

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!

Mi a böjt?

A mértékletesség erényének cselekedete: tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás; szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat kifejezése.
Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 böjtöt ismertek: szigorú böjtöt, enyhített böjtöt és a hústilalmat. 1966 óta az egyházi törvény csak a szigorú böjtöt és a húst tiltó megtartóztatást ismeri. Szívesen és önként böjtöljünk!

A böjt fajtái

Szentségi böjt
A szentáldozást megelőző böjt, melyben kizárólag az Eucharisztia iránti tisztelet kifejezéseként az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság. Az idősek, betegek és gondozóik akkor is megáldozhatnak, ha 1 órán belül valamit magukhoz vettek.

 Szentségi böjt


A szentáldozást megelőző böjt, melyben kizárólag az Eucharisztia iránti tisztelet kifejezéseként az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság. Az idősek, betegek és gondozóik akkor is megáldozhatnak, ha 1 órán belül valamit magukhoz vettek.

Bűnbánati (vezeklési) nap

Bűnbánati napok és idők az egész egyházban az év összes péntekjei és a nagyböjt ideje. Ezt a következő cselekedetekkel fejezhetjük ki: böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jó cselekedet, imádság vállalása. Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

Hústilalom

Hústó való tartózkodás. A nagyböjt péntekjein kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték.

Szigorú böjt

Az egyházi előírások szerint hamvazószerdán és nagypénteken a 18 és 60 év közöttiek csak háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna kötelességük teljesítésében.

Mi a nagyböjt?

Az engesztelés és az önfegyelmezés szent ideje, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig. Napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). Mivel vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a hamvazószerda és az első böjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A böjt utolsó hete a nagyhét, három szent napja nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. A nagyböjt liturgikus színe a lila.

Milyen előírások vonatkoznak a nagyböjti időszakra?

Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein nem ehetnek húst, akik elmúltak 14 évesek. Ez korhatár nélkül kötelez. A 18. életév betöltésétől a 60. életév megkezdéséig pedig Hamvazószerdán és Nagypénteken a fentieken túl csak háromszor szabad enni, és egyszer jóllakni. 
A nagyböjti időben elsősorban a lelket kell felkészíteni Jézus feltámadásának megünneplésére, bűnbánattal, gyónással. A húsvéti időben egyszeri áldozás kötelező az Anyaszentegyház öt parancsolata szerint.

Mi a búcsú?


A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig-tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít.
A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. Ezért számukra teljes búcsú nyerhető el. Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére.
A kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni.

Mi a különbség a részleges és teljes búcsú között?


A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideig-tartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.

Mikor és hogyan nyerhetünk búcsút drága halottainknak?

Akik Mindenszentek ünnepén (november 1.) és halottak napján (november 2.) betérnek egy templomba, és ott az alábbi feltételeknek eleget tesznek, 1-1 megholtnak nyerhetnek búcsút. Akik november elsejétől 8 napon át valahányszor temetőbe mennek (az urnatemetőnk is az), a feltételek mellett naponta 1-1 személynek nyerhetnek búcsút.

A búcsú elnyerésének feltételei:

1. Csak megholtakért nyerhetünk búcsút, ami nem más, mint a tisztítóhely büntetésének elengedése a búcsút kiesdeklő szeretetének mértéke szerint.
2. Minden búcsúnyeréskor el kell imádkozni egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet a pápa szándékára, illetve a temetőben a halottakért is kell imádkozni.
3. Gyónni, áldozni kell.

Az irgalmasság testi cselekedetei:

1. az éhezőknek ételt adni
2. a szomjazóknak italt adni
3. a szegényeket ruházni
4. fogságban lévőket kiváltani
5. a betegeket meglátogatni
6. az utasoknak szállást adni
7. a halottakat eltemetni

Az irgalmasság lelki cselekedetei:


1. a bűnösöket meginteni
2. a tudatlanokat tanítani
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni
4. az élőkért és holtakért imádkozni
5. a szomorúakat vigasztalni
6. az igazságtalanságokat békével tűrni
7. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani

Mini evangélium

Van Isten,
Szeret az Isten,
Eljött az Isten,
Megbocsát az Isten,
Hazavár az Isten.

A Szentlélek hét ajándéka 

1. A bölcsesség
2. Az értelem
3. A jótanács
4. A lelki erősség
5. A tudomány
6. A jámborság
7. Az istenfélelem

Tíz parancsolat

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
II. Isten nevét hiába ne vedd!
III. Az Úr napját szenteld meg!
IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
V. Ne ölj!
VI. Ne paráználkodj!
VII. Ne lopj!
VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!
X. Mások tulajdonát ne kívánd!

 

 

Keress bennünket a Facebookon is!